Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach 

ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice 

  tel.71 318 11 28, e-mail: sekretariat@zea-jelcz-laskowice.pl

Wstęp

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjego w Jelczu - Laskowicach, http://www.zea-jelcz-laskowice.pl/, http://bip.zea-jelcz-laskowice.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016.10.26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016.10.26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

- informacje zamieszczone w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, ze względu na ich opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- informacje zamieszczone w formie skanów z uwagi na charakter informacji publikowanych w ten sposób,

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

- dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość a co za tym idzie na fakt, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo,

- elementy multimedialne ze względu na formaty ich publikacji i brak napisów dla osób głuchych lub brak opisów alternatywnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Microcom-Michał Benka.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Kwiatkowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 318 11 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach ul. W. Witosa 41

Jednostka mieści się na I piętrze budynku piętrowego z poddaszem użytkowym.

Obiekt jest ogólnodostępny w godzinach pracy ZEA. Obiekt wewnątrz - na ciągach komunikacyjnych jest monitorowany, z możliwością podglądu w gabinecie dyrektora. Drogi ewakuacyjne są oznakowane. Z parteru na pierwsze piętro prowadzi klatka schodowa. Na pierwszym piętrze znajduje się korytarz i pomieszczenia biurowe ZEA. Budynek nie posiada windy. Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Do obiektu ma prawo wstępu osoba z psem asystującym. Jest możliwość obsługi na parterze osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wcześniej należy powiadomić o wizycie pracownika ZEA - telefonicznie (pod numerem 713181128) lub przez osobę reprezentującą.

W ZEA nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Design by: www.diablodesign.eu