Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach 

ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice 

  tel.71 318 11 28, e-mail: sekretariat@zea-jelcz-laskowice.pl

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

1.        Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz Laskowice.

2.        Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw na adres siedziby Administratora.

3.        Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników i interesantów placówki oraz ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4.        Zgodnie z aktem prawnym wymienionym w pkt. 3 zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Państwa wizerunek.

5.        Państwa dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6.        Nie przekazuje się Państwa danych osobowych poza teren Polski.

7.        Okres przechowywania Państwa danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w jednostce wynosi 60 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.        W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu;

  • prawo dostępu do swoich danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Design by: www.diablodesign.eu