Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach 

ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice 

  tel.71 318 11 28, e-mail: sekretariat@zea-jelcz-laskowice.pl

Od 01.01.2017 w ramach usług wspólnych Jednostka obsługująca zapewnia jednostkom obsługiwanym obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.

Do zakresu zadań powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi należy:

 1. opracowanie projektów uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych dotyczących rachunkowości oraz przedłożenie do zatwierdzania kierownikom jednostek obsługiwanych,
 2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. prowadzenie obsługi płacowej wraz z dokonywaniem wypłat wynagrodzeń oraz naliczeniem i odprowadzeniem związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp.,
 4. prowadzenie spraw kadrowych wraz z ewidencją ZUS w zakresie zgłaszania i wyrejestrowywania,
 5. ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach,
 6. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej funduszu socjalnego,
 7. obsługa wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów,
 8. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych oraz prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
 9. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej wydzielonych rachunków dochodów,
 10. rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
 11. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz przedkładanie odpowiednim organom,
 12. współpraca przy opracowaniu projektu planu finansowego i jego zmian,
 13. współpraca przy tworzeniu projektów organizacyjnych placówek oświatowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych,
 14. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo – księgowej,
 15. wykonywanie zadań z zakresu statystyki, oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań finansowych i budżetowych własnych oraz poszczególnych jednostek obsługiwanych, a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem,
 16. organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych określonych do realizacji przez organ prowadzący,
 17. przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wniosek i w porozumieniu z kierownikami jednostek obsługiwanych, oraz przedkładanie im do zatwierdzenia,
 18. obsługa realizacji robót budowlanych,
 19. sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją planów finansowych.

Design by: www.diablodesign.eu